ARTBUD Materiały budowlane
Zbiornik na wodę deszczową lub osadnik gnilny na ścieki  pojemność od 3 - 8,7 m3 Zbiornik na wodę deszczową lub osadnik gnilny na ścieki pojemność od 3 - 8,7 m3

Zbiornik wykonany jest z polietylenu PE, materiału o znakomitej odporności chemicznej na ścieki bytowo-gospodarcze oraz środowisko.
100% szczelność zbiornika zarówno na infiltrację, jak i eksfiltrację, brak połączeń zgrzewanych.

Cena: 3 419,00 zł (netto: 2 779,67 zł )
zobacz więcej
Zbiornik na deszczówkę wodę deszczową 1300 litrów Zbiornik na deszczówkę wodę deszczową 1300 litrów

Zbiornik na deszczówkę 1300 L
Średnica    ø1000 mm
Głębokość 1800mm
Pojemność 1300l
Waga 70 kg

Producent: SKOLIMOWSKI
Cena: 1 884,00 zł (netto: 1 531,71 zł )
szt.
zobacz więcej
Zbiornik na deszczówkę ZD18 1800 litrów Zbiornik na deszczówkę ZD18 1800 litrów

Średnica 1200mm
Głębokość 1800mm
Pojemność 1800l
Waga 90 kg

Producent: SKOLIMOWSKI
Cena: 2 186,00 zł (netto: 1 777,24 zł )
szt.
zobacz więcej
Zbiornik na deszczówkę ZD35  3500 litrów Zbiornik na deszczówkę ZD35 3500 litrów

Pojemność 3500l
Właz utwardzony plastik klasa A15 (nacisk 1.5 tony)
Waga 120 kg

Producent: SKOLIMOWSKI
Cena: 3 166,00 zł (netto: 2 573,98 zł )
szt.
zobacz więcej
Zbiornik polietylenowy 1000 do 5700 litrów na deszczówkę osadnik Zbiornik polietylenowy 1000 do 5700 litrów na deszczówkę osadnik

długość - 230 cm
szerokość - 225 cm
wysokość - 110 cm
wysokość całkowita - 127 cm
waga - 160 kg

Producent: TANGOOIL
Cena: 4 000,00 zł (netto: 3 252,03 zł )
zobacz więcej
Zbiorniki na wodę deszczową  pojemność 1000-12000 litrów Eco DRAIN Zbiorniki na wodę deszczową pojemność 1000-12000 litrów Eco DRAIN

 wyposażone w pompę, filtr i elementy przyłączeniowe węża ogrodowego.

Producent: Engeco
Cena: 3 873,00 zł (netto: 3 148,78 zł )
zobacz więcej
Pojemnik na deszczówkę z podstawą  polietylen 500 l EKO500 Pojemnik na deszczówkę z podstawą polietylen 500 l EKO500

Pojemność (l) 500
Wysokość (cm) 89
Średnica górna (cm) 96

Producent: ABRYS
Cena: 396,00 zł (netto: 321,95 zł )
szt.
zobacz więcej
Zbiornik  na wodę deszczową z polietylenu osadnik HORIZON-S 2000 litrów Zbiornik na wodę deszczową z polietylenu osadnik HORIZON-S 2000 litrów

Kod produktu: 3-2000HOR-S
Wysokość 1450 mm
Szerokość 1100 mm
Długość 2660 mm
Wlot DN150 1040 mm
Wylot DN100 990 mm

Producent: HYDRO-TOP
Cena: 1 929,00 zł (netto: 1 568,29 zł )
szt.
zobacz więcej
Zbiornik na deszczówkę polietylenowy 2000 litrów serii FGS Rain Box 2000 Zbiornik na deszczówkę polietylenowy 2000 litrów serii FGS Rain Box 2000

Pojemność 2000 litrów
Wysokość całkowita (z nadbudową regulowaną) 230 cm
Wysokość bez nadbudowy 180 cm
Wysokość do wlotu 156 cm
Szerokość włazu 60 cm

Producent: Frukko
Cena: 3 570,44 zł (netto: 2 902,80 zł )
szt.
zobacz więcej
Zbiornik na deszczówkę polietylenowy 3000 litrów serii FGS Frukko Garden System 3000 Zbiornik na deszczówkę polietylenowy 3000 litrów serii FGS Frukko Garden System 3000

Wysokość całkowita (z nadbudową regulowaną) 230 cm
Wysokość bez nadbudowy 180 cm
Wysokość do wlotu 156 cm
Szerokość włazu 60 cm
Średnica zbiornika 175 cm
Gwarancja 10 lat na zbiornik
Producent: Frukko
Cena: 4 160,84 zł (netto: 3 382,80 zł )
szt.
zobacz więcej
Zbiornik na deszczówkę polietylenowy 4200 litrów serii FGS Frukko Garden System 4200 Zbiornik na deszczówkę polietylenowy 4200 litrów serii FGS Frukko Garden System 4200

Pojemność 4200 l
Wysokość całkowita (z nadbudową regulowaną) 260 cm
Wysokość bez nadbudowy 210 cm
Wysokość do wlotu 186 cm
Szerokość włazu 60 cm
Producent: Frukko
Cena: 5 267,84 zł (netto: 4 282,80 zł )
szt.
zobacz więcej

Pojemnik na deszczówkę - podstawowy element instalacji deszczowej

Zbior­niki na desz­czówkę sta­no­wią nie­odzowny ele­ment każ­dej insta­la­cji desz­czo­wej. Do wyboru są dwa rodzaje zbior­ni­ków: naziemne i pod­ziemne. Te pierw­sze są dosko­na­łym roz­wią­za­niem w przy­padku więk­szych moż­li­wo­ści zwią­za­nych z dużą powierzch­nią domu. Drugi rodzaj dedy­ko­wany jest dla tych, któ­rzy posia­dają mniej­sze powierzch­nie miesz­kalne i tym samym ogra­ni­czoną prze­strzeń. Pro­po­nu­jemy wiele roz­wią­zań zbior­ni­ków na desz­czówkę. Szcze­gól­nie pole­camy ozdobne zbior­niki na desz­czówkę, które będą sta­nowiły rów­nież cie­kawy ele­ment wystroju.

Pojem­nik na desz­czówkę

Prak­tyczne zbior­niki na desz­czówkę prze­zna­czone do wyko­rzy­sta­nia w dom­kach jed­no­ro­dzin­nych. Plastykowy pojemnik na wodę deszczową jest nie­za­stą­pio­nym zbior­nikiem pod­czas więk­szych desz­czów, które bar­dzo czę­sto są przy­czyną wielu szkód i pod­to­pień. W ofer­cie zapre­zen­to­wa­li­śmy kilka rodza­jów pojem­ników, które dostępne są w naszym skle­pie. Zbiorniki na wodę opadową róż­nią się kolo­rem, wiel­ko­ścią i spo­so­bem obsługi, co prze­kłada się bez­po­śred­nio na cenę. Obok zbior­ni­ków na wodę desz­czową ofe­ru­jemy skrzynki reten­cyjno-roz­są­cza­jące, co pozwala na wła­ściwe zagospo­da­ro­wa­nie wód desz­czo­wych.

Nie­za­stą­piony pod­czas opa­dów pojem­nik na desz­czówkę pozwala na wła­ściwe gospo­da­ro­wa­nie wodą desz­czową, która może wyrzą­dzić wiele szkód. Pojem­nik na desz­czówkę prze­zna­czony jest do maga­zy­no­wa­nia wody w celu zapo­bie­ga­nia pod­to­pie­niom. W ofer­cie zna­leźć można zbior­nik na wode opa­dową prze­zna­czony do użytku w dom­kach jed­no­ro­dzin­nych w bar­dzo wielu wzo­rach i kolo­rach. Pro­po­nu­jemy także inno­wa­cyjne pod wzglę­dem tech­no­lo­gicz­nym skrzynki reten­cyjno-roz­są­cza­jące.

Pojemniki ogrodowe na wodę to pod­sta­wowy ele­ment insta­la­cji desz­czo­wej

Zbior­nik na desz­czówkę sta­nowi nie­odzowny ele­ment każ­dej insta­la­cji desz­czo­wej. Pojemnik do zbierania deszczówki może być naziemny i pod­ziemny. Te pierw­sze są dosko­na­łym roz­wią­za­niem w przy­padku więk­szych moż­li­wo­ści zwią­za­nych z dużą powierzch­nią domu. Drugi rodzaj dedy­ko­wany jest dla tych, któ­rzy posia­dają mniej­sze powierzch­nie miesz­kalne.

Pro­po­nu­jemy wiele roz­wią­zań zbior­ni­ków na desz­czówkę. Szcze­gól­nie pole­camy ozdobne zbior­niki na desz­czówkę, czy plastykowy pojemnik na wodę deszczową który może sta­nowić rów­nież cie­kawy ele­ment wystroju.

OZDOBNY POJEMNIK NA DESZCZÓWKĘ

Zbior­niki na desz­czówkę nie muszą speł­niać jedy­nie funk­cji prak­tycznej. Dzięki dostęp­nym w naszym skle­pie wielu rodza­jom pojem­ników na wodę desz­czową możesz zyskać ory­gi­nalny ele­ment ozdobny ogrodu. Wśród nich dostępny jest m.in. zbior­nik na desz­czówkę o okrą­głym kształ­cie i w kolo­rze cegla­stym. Nie­zwy­kle ory­gi­nalny jest zbior­nik na wode opa­dową w kolo­rze antra­cy­to­wym, który cha­rak­te­ry­zuje się nie­re­gu­lar­nym kształ­tem. Moder­ni­styczny design spraw­dzi się w nowo­cze­snych prze­strze­niach ogro­do­wych, gdzie każdy szcze­gół i ele­ment wypo­sa­że­nia został dokład­nie prze­my­ślany.

Zbior­niki na desz­czówkę są świet­nym spo­so­bem na zaosz­czę­dze­nie zuży­cia wody, jak też sprzy­jają tro­sce o śro­do­wi­sko natu­ralne.

 Oferta zbiorników na deszczówkę

Proponujemy Państwu bardzo praktyczne zbiorniki na deszczówkę, które świetnie sprawdzą się w czasie deszczu w każdym domu jednorodzinnym. Zbiorniki dostępne są w różnej wielkości, w wielu kolorach i o różnym sposobie obsługi. Poza standardowymi zbiornikami oferujemy także specjalne skrzynki retencyjno-rozsączające.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium